Сервис болон зардал

CLWH эмнэлгийн “Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар”-ын төлбөр($5,000-6,000)

CLWH эмнэлгийн дийлэнх пациент нь IVF-ET ажилбарын 3 дахь ажилбараар жирэмслэн үр тогтдог. Хэрэв 1 дахь ажилбар давтагдан амжилтгүй болох тохиолдолд CLWH – эмнэлгийн зүгээс IVF-ET ажилбарын 50% ийн төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Процедур Хамрагдах зүйлүүд Эмчилгээний төлбөр USD
IVF ажилбар Эхо хяналт & Гормоны шинжилгээ
Эм эс гаргаж авах ажилбар хүртэлх эхо
3,000 - 4,000
Эм эс буюу ооцит гаргаж авах ажилбар
Ооцитийн бүрэлдэлт (ICSI хамрагдах)
Эмбрион өсгөн бүрэлдүүлэх
Лазер ажилбар, Эмбрион цавуу
Эмбрион умайд суулгах ажилбар
Эм эс хөлдөөх
(Бүгд хамрагдахгүй)
Хөлдөөсөн- Эмбрион суулгах ажилбар Хөлдөөсөн эмбион дахин сэргээх 1,800 - 2,000
Эмбрион өсгөх
Лазер ажилбар, Эмбрион цавуу
Эмбрион умайд суулгах ажилбар
Хөлдөөсөн- Сэргээсэн сперм ажилбар (Бүгд хамрагдахгүй) Эр эс хадгалах & Сэргээх ажилбар 200 - 300
TESE(Төмсөгнөөр сперм гаргах ажилбар) (Бүгд хамрагдахгүй) TESE
(Эрэгтэйгээс шалтгаалсан үргүйдэл)
700 - 900
200 - 300
Эм тариа COH Өндгөвчний Гиперстимуляцийн контрол GnRH agonist эсвэл antagonist Пациентын биеийн байдлаас хамаарч адилгүй
Gonadotropin (FSH, hMG, г.м.)
Progesterone
Хэвтэн эмчлүүлэх Адилгүй